Socialinės partnerystės iniciatyvos

Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Patikima transporto sistemos grandis, užtikrinanti kokybišką paslaugų atlikimą, ekologišką aplinką bei darbuotojų saugų darbą ir sveikatą.

Mūsų įsipareigojimai

 • Teikti kokybiškas krovos, sandėliavimo ir laivų vilkimo paslaugas, atitinkančius klientų ir taikytinų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų ir suinteresuotų šalių reikalavimus.
 • Garantuoti, kad bendrovės personalas turėtų pakankamai žinių apie paslaugų kokybę, aplinkosaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą.
 • Palaikyti tiekėjų ir rangovų paslaugų pirkimo politiką, kuri gerina aplinką ir darbuotojų saugą bei sveikatą.
 • Siekti, kad kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suprantama, aktuali ir palaikoma visoje bendrovėje, išaiškinta visiems asmenims, dirbantiems organizacijai arba jos vardu bei prieinama visuomenei ir visoms suinteresuotoms šalims.
 • Užtikrinti, kad asmenys, dirbantys bendrovei arba jos vardu ir vykdantys darbus, kurie gali daryti žymų poveikį darbuotojų sveikatai ir aplinkai, turėtų reikiamą kompetenciją.
 • Vykdyti sužeidimų ir susirgimų bei taršos prevenciją.
 • Nuolat vykdyti darbo vietų rizikos įvertinimą, tobulinti darbo vietų saugos sąlygas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką.
 • Siekti oro, vandens, dirvožemio, Kuršių marių taršos normų neviršijimo ir saugaus cheminių medžiagų sandėliavimo bei naudojimo.
 • Racionaliai ir taupiai naudoti gamtos, materialinius ir energetinius išteklius.
 • Užtikrinti aprūpinimą ištekliais, būtinais kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos bei tikslų įgyvendinimui.
 • Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, užtikrinant, kad kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai būtų peržiūrimi, o organizacijos kontekstas ir veiksmai dėl rizikų ir galimybių sistemingai būtų įvertinami.

Aplinkosauga

Bendrovė veiklą vykdo jautrioje ekologiniams pokyčiams aplinkoje, prie Kuršių marių ir Klaipėdos uosto kanalo bei greta Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų, todėl elgiasi atsakingai, laikosi tarptautinių konvencijų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų.
KLASCO nuolat atnaujina darbų saugos, žmonių rizikos ir aplinkos taršos mažinimo priemones, investuodama milijonines lėšas į technologinių naujovių diegimą. Tarptautiniams ekologiniams tikslams įgyvendinti bendrovė sukūrė ir įdiegė aplinkos vadybos sistemą pagal tarptautinio ISO14001 standarto reikalavimus.

erik-house-9jIYmhLr4jA-unsplash 2

Aplinkos vadybos sistemos tikslas – išlaikyti teršiančių medžiagų išmetimų į aplinką lygį Taršos leidime nustatytų normatyvų ribose.