Privatumo politika

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovėje ir jos interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo duomenų, apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų – būsimų darbuotojų ir Bendrovės organizuojamų pirkimų konkursų dalyvių, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus, o taip pat Bendrovės teritorijoje ir/ar patalpose esančių asmenų, Bendrovės interneto svetainės lankytojų, kitų suinteresuotų asmenų (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai) atžvilgiu.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Bendrovėje tvarkomi ir saugomi Asmenų duomenys.

Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas J.Zauerveino g. 18, Klaipėda, el. pašto adresas info@klasco.lt.

I. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla
1.
Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas:
1.1. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.
1.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.
1.3. Šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis, o tais atvejais, kai skelbime buvo nurodyta, kad informuoti bus tik atrinkti kandidatai – nuo atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:
2.1. Tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu, registruotu paštu ar užpildant nustatytos formos užklausą interneto svetainėje, tam, kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą/skundą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, registracijos (gyvenamosios vietos) adresą, jeigu užklausa/skundas pateikiamas Bendrovei registruotu paštu, telefono numerį, nurodytą temą ir/ar komentarą, susirašinėjimą ir jame esančius su Asmeniu susijusius duomenis.
2.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.
2.3. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metus. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
2.4. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus ir kitus asmenis, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.
2.5. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma, kokia buvo gauta užklausa.

3. Bendrovės turto, taip pat darbuotojų, klientų ir kitų asmenų saugumo užtikrinimo tikslas:
3.1. Šiuo tikslu Bendrovės teritorijoje ir patalpose, taip pat laive vykdomas vaizdo stebėjimas (garsas nėra įrašomas).

Eil. Nr. Vaizdo stebėjimo vietos adresas Vaizdo kamerų skaičius Stebimos teritorijos Vaizdo duomenų saugojimo terminai
1. Vėtros g. 9, Klaipėda 7Teritorijos perimetras, sandėliavimo aikštelė 30 parų
2. Zauerveino g. 18, Klaipėda 12Administracinio pasato perimetras, automobilių saugojimo aikštelės 30 parų
3. Perkėlos g. 10, Klaipėda 45Terminalo teritorija, perimetras, krantinės 30 parų
4. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 43Terminalo teritorija, perimetras, krantinės 30 parų
5. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 1 Vitės grūdų išpylimo stotis 30 parų
6. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 12 Trąšų terminalas (senasis) 30 parų
7. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 14 Grūdų terminalas (senasis) 30 parų
8. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 32 Trąšų terminalas (naujas) 30 parų
9. Uosto vilkikas ,,Klasco 1“ 2 Vilkiko vidaus patalpos ir aplinka 3 valandos
10. Uosto vilkikas ,,Klasco 2“2 Vilkiko vidaus patalpos ir aplinka 3 valandos
11. Uosto vilkikas ,,Klasco 3“ 4 Vilkiko vidaus patalpos ir aplinka 14 parų
12. Naujoji uosto g. 23, Klaipėda 15 Grūdų terminalas (naujas) 30 parų3.2. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – teisėtas interesas užtikrinti turto, darbuotojų, klientų saugumą.
3.3. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami.  Jei vaizdo duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip informacija, įrodymai ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, kituose teisiniuose procesuose siekiant apginti Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų pagrįstas teises ir laisves ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
3.4. Vaizdo duomenys teikiami tik pasitelktam vaizdo duomenų tvarkytojui UAB „Budrus sakalas“, ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, institucijai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ar kituose teisiniuose procesuose kaip įrodymai ar informacija, taip pat ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

4. Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

5. Asmens duomenys gali būti perduoti:
5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
5.3. kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

II. Slapukų politika

6. Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Kitą kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

7. Bendrovės svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie padeda rodyti Bendrovės svetainę ir užtikrinti jos funkcionalumą. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

8. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Interneto naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

9. Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, Bendrovės interneto svetainė gali veikti netinkamai.

10. Duomenys apie naudojamus slapukus:

PavadinimasAprašymasSukūrimo momentas / galiojimo laikasRenkami ir tvarkomi asmens duomenys
PHPSESSIDNaudotojo sesijai palaikytiSukuriamas atidarant puslapį ir galioja iki naršyklės uždarymoNėra renkami asmens duomenys. Saugomas tik unikalus ID numeris


III. Duomenų subjektų teisės

11. Asmenys turi šias teises:
11.1. teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
11.2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
11.3. teisę reikalauti ištrinti duomenis;
11.4. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
11.5. teisę į duomenų perkeliamumą;
11.6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
11.7. teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.
11.8. teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais ar kitu Jums patogiu būdu.

12. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

13. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į Bendrovę aukščiau nurodytais kontaktais.

IV. Asmens duomenų saugumas

14. Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

V. Teisių gynimo tvarka


15. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

VI. Baigiamosios nuostatos

16. Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

17. Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.klasco.lt.

18. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodytais Bendrovės kontaktais.