Klaipėdos uosto

lyderė

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka

1. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau – Bendrovė) veikia vidinis kanalas (pranesk@klasco.lt), kuriuo bet kuris asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) turi galimybę pranešti apie pažeidimą.
2. Pažeidimas – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.
3. Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

4. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.
5. Asmenys informaciją apie pažeidimą Bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • elektroniniu paštu pranesk@klasco.lt, kurį administruoja atsakingas asmuo;
 • registruotu paštu J.Zauerveino g. 18, Klaipėda, laišką adresuojant atsakingam asmeniui;
 • asmeniškai pateikti atsakingam asmeniui.

6. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą informuojamas raštu per 5 darbo dienas po informacijos Bendrovėje gavimo. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
7. Asmuo apie pažeidimą praneša užpildydamas nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta ši informacija:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti,
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės,
 • teikiančio pranešimą asmens vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai,
 • jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius,
 • kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

8. Pranešimo apie pažeidimą forma (PDF, DOCX).


			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: 2021-10-21