Klaipėdos uosto

lyderė

Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Patikima transporto sistemos grandis, užtikrinanti kokybišką paslaugų atlikimą, ekologišką aplinką bei darbuotojų saugų darbą ir sveikatą.

Mūsų vizija – teikti kokybiškas uosto paslaugas, užtikrinti švarią aplinką ir rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata.

Mūsų įsipareigojimai:

1. Teikti kokybiškas krovos, sandėliavimo ir laivų vilkimo paslaugas, atitinkančias klientų ir taikytinų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų ir suinteresuotų šalių reikalavimus. Užtikrinti, kad būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei kitų teisinių reikalavimų, kuriuos Bendrovė prisiėmė vykdyti.
2. Sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas bei jas nuolat gerinti: užtikrinti visų darbo procesų saugumą, reaguoti į sveikatai kenksmingas ir pavojingas sąlygas, šalinti pavojus ir mažinti darbuotojų saugos ir sveikatos riziką, įgyvendinti sužeidimų ir susirgimų, taršos prevencines priemones bei skatinti sveikatą ir gerovę propaguojančias priemones.
3. Garantuoti, kad Bendrovės personalas turėtų pakankamai žinių apie kokybę, aplinkosaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, jų vadybos sistemą bei didinti šios sistemos veiksmingumą.
4. Siekti, kad kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suprantama, aktuali ir palaikoma visoje bendrovėje, išaiškinta visiems asmenims, dirbantiems organizacijai arba jos vardu bei prieinama visuomenei ir visoms suinteresuotoms šalims.
5. Skatinti darbuotojus ir partnerius prisidėti prie Bendrovės kokybės, aplinkos bei darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimo.
6. Skatinti, ugdyti visų lygių darbuotojų sąmoningumą ir asmeninę atsakomybę darbų saugos ir sveikatos požiūriu, sudarant sąlygas darbuotojams aktyviai dalyvauti priimant, įgyvendinant ir tobulinant sprendimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
7. Siekti daryti kuo mažesnį poveikį aplinkos orui, vandeniui, dirvožemiui ir kitiems aplinkos komponentams.
8. Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius, materialinius ir energetinius išteklius.
9. Palaikyti tiekėjų ir rangovų paslaugų pirkimo politiką, kuri gerina aplinką ir darbuotojų saugą bei sveikatą.
10. Užtikrinti aprūpinimą ištekliais, būtinais kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos bei tikslų įgyvendinimui.
11. Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, užtikrinant, kad kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai būtų peržiūrimi, o organizacijos kontekstas ir veiksmai dėl pavojų, rizikų ir galimybių būtų sistemingai įvertinami.

Generalinis direktorius Vytautas Štumbergas
2020-11-17


			
Copyright © 2013 KLASCO. Visos teisės saugomos.
Administratorius Vidas Kuklierius, vidas@klasco.lt
Puslapis atnaujintas: 2021-10-21